top of page
בקעת ים המלח.jpg

חלופות לשיקום ים המלח והירדן הדרומי

תדרוך המכון לועדת הכספים של הכנסת 30.1.18

פתיחת מעבר גבול חדש בנאות הכיכר

החלטת ממשלה מיום 10.6.18 לאימוץ ההמלצה התקדימית להזרמה הפוכה במוביל

ועוד דיווח עדכני

עיתונות

עושי השלום ממרומיו 

Birds as Peacemakers

bottom of page